Skip to content
Herstel

FAMEUS is het centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Maar wat verstaan we bij ons onder herstel?

Wat is herstel?

William Anthony, directeur van het Boston Center for Psychiatric Rehabilitation, gaf in 1993 de volgende definitie van herstel:

“Herstel is een uniek en ten diepste persoonlijk proces waarin iemand zijn houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en rollen verandert. Herstel is een manier om een bevredigend, hoopvol leven te leiden, met een zinvolle bijdrage aan de gemeenschap, ondanks de beperkingen van de aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een psychiatrische aandoening heen groeit.”

Positieve gezondheid

Daarnaast werken we vanuit de visie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. De zes dimensies zijn:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren

Presentie

Als laatste pijler onder onze visie van herstel ligt de presentiebenadering. De presentiebeoefening start met het zich aandachtig openstellen voor en betrekken op de ander in het netwerk van diens relaties. Dit is een belangrijke pijler als je bedenkt dat je soms gewoon een luisterend en begripvol oor nodig hebt.

Herstel bij FAMEUS

Bij FAMEUS kun je zo stappen zetten in je herstel:

Back To Top